Pragniemy poinformować, że dnia 23 lutego 2022 r. podpisaliśmy umowę w ramach realizacji projektu „Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu” projekt realizowany ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje  wykonanie prac polegających na dostarczeniu:

  • infrastruktury teleinformatycznej;
  • systemu klasy HIS, RIS, PACS, LIS;
  • systemu klasy ERP;
  • ucyfrowienie aparatu RTG;
  • szkoleniach personelu.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie dostępności do usług medycznych, poprawa jakości świadczonych usług, rozbudowa e-usług medycznych dla pacjentów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu a także optymalizacja organizacji pracy pracowników szpitala.

Wartość zamówienia to blisko 2,2 mln złotych.