Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 04.01.2022 r. podpisaliśmy umowę na dostawę detektora cyfrowego RTG,  sprzętu informatycznego, dostawę oprogramowania oraz prace wdrożeniowe i szkolenia. Celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych pacjentom SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej.

Przedmiotowe zamówienie publiczne realizowane jest w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu  pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” , otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Sprawne usługi publiczne , dla działania: 7.1. Rozwój e-społeczeństwa.

Przedmiot zamówienia obejmuje  wykonanie prac polegających na dostarczeniu:

  • detektora cyfrowego do ucyfrowienia RTG;
  • infrastruktury teleinformatycznej;
  • systemu klasy HIS, RIS, LIS;
  • szkolenia personelu.

Wartość zamówienia to prawie 2 mln złotych.