Współpraca

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Firma GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. nawiązały współpracę na rzecz realizacji projektu dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Cel projektu

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla 500 osób mieszkających w woj. śląskim (szczególnie z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze),zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zły stan zdrowia spowodowany niewydolnością serca, przez wprowadzenie usług telemedycznych i wykorzystanie ich w warunkach poza szpitalnych od czerwca 2021 do maja 2023.

Do projektu zostaną włączone osoby z wysokoenergetycznych urządzeniami wszczepialnymi (wszczep. w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ), typu CRT-D (stymulator resynchronizujący z opcją kardiowersji i defibrylacji) i typu ICD (kardiowerterdefibrylator serca). Produktem projektu będzie usługa telemonitoringu, pozwalająca kontrolować stan pacjentów z niewydolnością serca w warunkach domowych, w efekcie pozwoli to na deinstytucjonalizację form wsparcia dla tych osób i zredukowanie czynników wpływających na wykluczenie społeczne osób chorych.

Główne zadania w projekcie

  • Włączenie UP zgodnie z kryteriami włączenia min. 1 m-c (i więcej) po implantacji urządzenia wszczepialnego przez ośrodek medyczny/szpital dokonujący implantacji wysokoenergetycznych urządzeń wszczepialnych na podstawie danych medycznych (po badaniu Echo, EKG, UKG itd. w tym dokonanie oceny UP w skali Barthel)
  • Przeszkolenie UP w zakresie użytkowania przystawki telemedycznej (przystawka zapewniona przez Partnera, szkolenie podczas włączenia)
  • Uruchomienie telemonitoringu – Centrum Telemedyczne KMS we współpracy z ośrodkiem włączającym i Partnerem
    odpowiadającym za obszar technologiczny.
  • Stały telemonitoring przez 12 miesięcy dla każdego UP– I linia KMS (ratownik medyczny/pielęgniarka w konsultacji z lekarzem). Lider i Partner projektu, w oparciu o konsultacje z lekarzami i producentami urządzeń wszczepialnych dostępnymi na rynku, opracowali najbardziej efektywny tryb telemonitoringu
  • Wyłączenie pacjentów max po 12 miesiącach – wizyty/konsultacja z lekarzem specjalistą kardiologiem w Zespole Poradni Specjalistyczn KMS (odebranie urządzenia, podsumowanie wyników, udzielenie rekomendacji dot. dalszego postępowania).

Termin realizacji 01.01.2021-31.07.2023

Wydatki kwalifikowane: 5 232  477,00 zł

Wnioskowane Dofinansowanie: 4 447 605,45 zł