cookie
Serwis korzysta z plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
AKCEPTUJĘ X

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, w tym prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, od których bezpośrednio uzyskano dane osobowe

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, jest: GABOS SOFTWARE SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym, może się Pani/Pan kontaktować pocztą elektroniczną (e-mail: ido@gabos.pl) lub listownie (adres ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (UE) (Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w celu wykonywania przez administratora umowy a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (UE).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) w celu:
  • realizacji umowy, weryfikacji prawidłowości wykonania umowy, dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia roszczeń;
  • obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń;
  • przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych;
  • windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji umowy, do której dane osobowe zostały zebrane, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, z uwagi na obowiązki archiwizacyjne Administratora, dochodzenie roszczeń lub inne wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom doradczym oraz innym podmiotom i organom, z którymi współpracuje GABOS SOFTWARE SP. Z O.O. w związku z wykonywaniem umowy oraz na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.
 9. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, realizacji zlecenia, zakupu, rozpoczęcia prac związanych z realizacją umowy.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adresy podane w pkt. 1 i 2. Osoba, która złoży żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.